Integritetspolicy och Användarvillkor


A. Integritestpolicy

B. Användarvillkor www.qimtek.se


A. Integritetspolicy

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för Qimtek AB, hädanefter kallat Qimtek. Vår integritetpolicy beskriver hur vi samlar in, använder, överför och lagrar information om vår webbtjänsts användare. Qimteks integritetspolicyn utgår ifrån i EU-direktivet GDPR (General Data Protection Regulation).

Om du väljer att inte registrera dig som användare på Qimtek kan du ändå besöka vissa av delar av Tjänsten helt anonymt.

Qimtek samlar in och uppdaterar sådan information som erhålls automatiskt via din användning av våra tjänster, via direktkontakt med dig, från tredje part eller via någon annan av våra leverantörer. Informationen används för att administrera, stödja, förbättra och få feedback på våra tjänster samt för att upptäcka och förebygga fel, brott mot vår nätverkssäkerhet, lagstiftning eller våra avtalsvillkor.

Qimtek kan komma att uppdatera sin integritetpolicy från tid till annan. Ifall vi ändrar policyn på ett väsentligt sätt kommer detta att meddelas.


1. Insamling och användning av personuppgifter - information du lämnar oss

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Bild- och ljuduppgifter om en person räknas som personuppgifter, även om inga namn nämns. Krypterade eller kodade uppgifter är personuppgifter om någon har en nyckel som kan koppla dem till en person.

Du kan bli ombedd att lämna personuppgifter och annan information när du är i kontakt med Qimtek. Det kan exempelvis vara dina person- och kontaktuppgifter, registrering och betalningsuppgifter, detaljer kring deltagande i evenemang, utlottningar eller undersökningar och vissa relevanta uppgifter om dina kontoinställningar.

Du är inte skyldig att lämna de personuppgifter som Qimtek efterfrågar, men om du väljer att inte göra det, kan det i vissa fall medföra att Qimtek inte kan förse dig med våra produkter eller tjänster eller svara på vissa frågor.

Qimtek kan komma att använda informationen i överensstämmelse med den här integritetpolicyn. Det innebär att personuppgifter kan komma att kombineras med annan personlig information för att tillhandahålla och förbättra våra produkter, tjänster, innehåll och reklam. Om du är registrerad användare kan vi dessutom komma att kontakta dig för att inhämta feedback till vårt löpande arbete med att förbättra tjänsten.

Om du inte vill erhålla information eller bli kontaktad av Qimtek markeras det i dina kontoinställningar. Mailutskick som genomförs genom tredje part innehåller möjlighet för mottagaren att enkelt avregistrera sig från ytterligare utskick.

I vårt CRM-system registrerar vi kontaktuppgifter samt noteringar kring kommande, pågående och genomförda kundkonversationer som vi anser att båda parter har nytta av under fortsatt kontakt. Dessa sparas endast så lång tid som de uppfyller detta syfte. Vi noterar aldrig känsliga personuppgifter såsom till exempel uppgifter om någons hälsa, religiösa åskådning eller politiska åsikter.


2. Information Qimtek samlar in automatiskt via Tjänsten

Qimteks tjänst, såsom dess webbsidor, onlinetjänster, interaktiva applikationer, e-postmeddelanden och reklam kan använda "cookies" och andra tekniker som hjälper oss att bättre förstå användarnas beteende samt vilka delar av vår webbtjänst som besöks. Syftet är huvudsakligen att underlätta mätningar av effektiviteten av användarens webbsökningar för att hela tiden kunna förbättra tjänsten.

Som de flesta Internettjänster, samlar Qimtek in viss information automatiskt om din användning av våra tjänster, såsom generiska typer av data som tider och volymen av användning av Tjänsten samt trafikuppgifter.

Det kan vara nödvändigt - enligt lag, juridisk process, tvister och/eller förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter, att lämna ut dina personuppgifter eller annan information rörande användandet av tjänsten.

Vi kan också lämna ut information om dig om vi bedömer att ett utlämnande är nödvändigt för att upprätthålla våra villkor eller skydda vår verksamhet eller användare. Dessutom, i händelse av en omorganisation, fusion eller försäljning kan vi komma att överföra all personlig information som vi samlat in till relevant tredje part.

Qimtek kan komma att lämna ut Registreringsuppgifter och/eller information om dig och ditt Konto till myndigheter som upprätthåller lag och ordning, till statstjänstemän, och/eller till tredje man, om vi bedömer att ett utlämnande är nödvändigt för att upprätthålla lagbestämmelser, våra Villkor eller för att skydda vår verksamhet eller användare.

I händelse av en omorganisation, fusion eller försäljning kan Qimtek komma att överföra alla Registreringsuppgifter och/eller information om dig och ditt Konto som vi samlat in till relevant tredje part.

Om ett företag har tecknat licens för anställdas åtkomst till Tjänsten, kan viss information om användning av Tjänsten lämnas till arbetsgivaren.


3. Tredje parts webbtjänster och tjänster

Qimtek webbtjänster, produkter, applikationer och tjänster kan innehålla länkar till tredje parts webbtjänster, produkter och tjänster. Våra produkter och tjänster kan också använda eller erbjuda produkter eller tjänster från tredje part.

Information som samlas in av tredje part, vilket kan inkludera sådana saker som platsdata eller kontaktuppgifter, styrs av deras integritetspolicy.


4. Säkerhet

All data som samlas in via sajten eller utskick sparas hos väl etablerad tredje parts servrar med hög säkerhet som in sin tur vars ägare uppfyller GDPR. Qimtek eftersträvar största möjliga säkerhet vid överföring och lagring av personuppgifter och annan användarinformation, men kan inte garantera en total säkerhet.


5. Frågor om integritet

Om du har några frågor eller funderingar kring Qimteks integritetpolicy eller databehandling eller om du vill begära tillgång till, ändra eller radera den information som finns kopplad till dig som person. Vänligen kontakta oss via hänvisad epostadress eller feedbackformulär.

Qimtek behandlar dina frågor och eventuella klagomål så fort det är möjligt.


B. Användarvillkor www.qimtek.se

1. Allmänt om villkoren för användning av innehållet på webbplatsen www.qimtek.se

Webbplatsen www.qimtek.se ägs och tillhandahålls av Qimtek AB (”Qimtek”). Genom att använda webbplatsen bekräftar du att du accepterar dessa villkor för användningen av innehållet på webbplatsen.

Webbplatsen innehåller databaser, t.ex. samlingar av namn och adresser, som är skyddade enligt 1 § och 49 § upphovsrättslagen. Webbplatsen innehåller också texter, bilder, illustrationer, fotografier m.m. Dessa är upphovsrättsligt skyddade som litterära eller konstnärliga verk enligt 1 § upphovsrättslagen eller som fotografiska bilder enligt 49 a § samma lag.

Qimtek strävar efter att i möjligaste mån se till att de uppgifter som finns tillgängliga på webbplatsen är korrekta. Qimtek lämnar emellertid inte någon garanti eller annan utfästelse om uppgifternas innehåll eller dess beskaffenhet i övrigt. Användare av webbplatsen har inte rätt att gentemot Qimtek göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av fel eller påstått fel i uppgifterna på denna webbplats.


2. Tillåten användning av innehållet på webbplatsen

Det är inte tillåtet att använda publicerade personuppgifter för kommersiellt syfte, för direktreklam eller oönskad e-post.

Det är förbjudet att utan Qimtek:s samtycke göra kopior - oavsett med vilken teknik det sker - av hela eller delar av innehållet på webbplatsen. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet på webbplatsen tillgängligt för allmänheten genom användning av Internet eller på annat sätt.

Kopiering i digital form får dock ske vid användning av de av Qimtek tillhandahållna sms- och e-posttjänsterna enligt de särskilda villkor som gäller för dessa tjänster. I dessa fall behöver detta copyrightmeddelande inte heller bifogas kopian.


3. Länkning

När du länkar till www.qimtek.se :

• Länka direkt till våra tjänster

• Länka direkt till våra resultatsidor och infosidor.

• Vid länkning öppna alltid www.qimtek.se i ett nytt fönster. Använd så kallade hypertextlänkar. Använd inte inramade lösningar (d v s använd inte frames). www.qimtek.se och innehållet på www.qimtek.se ska alltid presenteras i ett eget fönster och aldrig inom ramen för en annan webbplats.

• Använd länken till www.qimtek.se på ett neutralt sätt.

• Länka inte på ett sådant sätt eller i ett sådant sammanhang att Qimteks material riskerar att missförstås eller missbrukas.


4. Åtgärder mot otillåten användning

Qimtek ser allvarligt på en otillåten användning av innehållet på webbplatsen och vidtar aktivt åtgärder mot den som gör detta. Vid otillåten användning kan Qimtek komma att vidta de rättsliga åtgärder som anses nödvändiga. Otillåten användning kan under vissa förutsättningar leda till att användaren åläggs att betala skälig ersättning för utnyttjandet samt skadestånd. Otillåten användning kan i vissa fall även leda till att användaren döms till böter eller fängelse i högst två år.